O edukaciji iz Gestalt psihoterapije – Gestalt centar Homa

O edukaciji iz Gestalt psihoterapije – Gestalt centar Homa

 

O edukaciji iz Gestalt psihoterapije

Gestalt psihoterapija spada u humanističke i holističke terapijske škole. Osnovao ju je Fritz Perls i njegovi suradnici naglašavajući dijalog, fenomenologiju i teoriju polja kao osnovne teorijske postavke.

Gestalt centar Homa (GCH) razvio je svoj kurikulum/plan i program Edukacije iz Gestalt psihoterapije bazirajući se na smjernicama i standardima Europske asocijacije za Gestalt psihoterapiju (EAGT), obogaćujući ga iskustvima osnivača i trenera te povratnim informacijama bivših polaznika. Podudarnost kurikuluma sa smjernicama i standardima EAGT-a omogućava polaznicima da nakon diplome dobiju certifikat Gestalt psihoterapeuta pri EAGT-u (European Association for Gestalt Therapy) i europski certifikat za psihoterapiju (ECP – European Certificate of Psychotherapy). Gestalt centar Homa ima status pridruženog člana pri EAGT-u.

Voditelji edukacije su Jasenka Pregrad i Klaus Engel ili Tomaž Flajs. U edukaciji sudjeluju Gestalt treneri iz Hrvatske i svijeta. Radionice s trenerima iz inozemstva odvijaju se na engleskom jeziku.

Edukacija je namijenjena stručnjacima posebno zainteresiranim za povećanje profesionalne i osobne kompetentnosti koji imaju interes za savjetodavni i terapijski rad s pojedincima, obiteljima i organizacijama.

Program edukacije iz Gestalt terapije zamišljen je kao program na razini poslijediplomskog studija. Potrebna razina prethodnog obrazovanja je magistar struke ili ekvivalent tomu, u području pomagačkih zanimanja ili humanističkih i društvenih znanosti, poput psihologije, socijalnog rada, edukacijske rehabilitacije, medicine, pedagogije i u specifičnim slučajevima drugih srodnih profesija.

Formalni uvjeti :

 • postignuta gore navedena razina i područje sveučilišnog obrazovanja
 • iskustvo neposrednog stručnog rada s ljudima
 • najmanje 25 godina starosti
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • sudjelovanje u Gestalt iskustvenoj radionici (u organizaciji GCH-a ili drugih ovlaštenih trenera Gestalt terapije)
 • sudjelovanje na izbornoj radionici na kojoj se formira edukacijska grupa

Poštujući osnovne teorijske postavke Gestalt pristupa u edukativnim Gestalt grupama uči se iskustveno, radom na sebi u zatvorenoj grupi od oko 15 članova. Radionice traju u pravilu tri dana (iznimno četiri), koji uvijek uključuju vikend, a intenzivi (sedmodnevne radionice) su za vrijeme praznika.

Program traje četiri godine grupnog i individualnog rada, a sastoji se od:

 • 904 sati grupnog rada (10 radionica godišnje) (600 sati teorije i metodologije; 160 sati osobnog terapijskog iskustva; 144 sata supervizije)
 • 200 sati rada u sustručnjačkim grupama (teorija i metodologija; sustručnjačka supervizija)
 • 100 sati individualne terapije
 • 50 sati supervizije (individualno ili u malim grupama)
 • 400 sati kliničke prakse ili psihoterapijske prakse pod supervizijom (najmanje 8 različitih terapijskih procesa, odnosno klijenata ili grupa)
 • 50 sati po slobodnom izboru
 • 60 sati za pisanje završnog rada

Ukupno: 1.764 sata (1 sat = 60 minuta)

I godina: Osnovne teorijske postavke i tehnike Gestalt pristupa i iskustveni rad – (9 radionica i intenziv)

Sadržaj: iskustveni rad, teorija Gestalt terapije (povijest i korijeni GT, koncept odgovornosti, figura i pozadina, organizmička samoregulacija, svjesnost, mehanizmi otpora, teorija selfa i polariteti, teorije promjene), osnovne vještine i tehnike terapijskog rada, terapijski odnos i dijalog, godišnja povratna informacija

II godina: Ljudski organizam i okolina, razvojna teorija, područja i strategije primjene Gestalt pristupa, dijagnostika i iskustveni rad – (9 radionica i intenziv)

Sadržaj: iskustveni rad, teorija (Gestalt pogled na zdravlje i bolest, razvoj u djetinjstvu), područja i strategije primjene (grupna dinamika, obiteljska dinamika), tehnike GT pristupa i rad na snovima, Gestalt dijagnostika, terapijski odnos, etička pitanja i dileme, terapijski rad u trijadama, godišnja povratna informacija

III godina: Supervizija, diferencijalna dijagnostika, specifične kliničke slike, područja i strategije primjene uz iskustveni rad – (9 radionica i intenziv)

Sadržaj: supervizija, teorija i tehnike Gestalt terapije, usporedba Gestalt i drugih dijagnostika, terapija s posebnim kliničkim slikama: anksioznost, poremećaji raspoloženja, poremećaji hranjenja, ovisnosti, psihosomatika, Gestalt pristup u organizacijama i zajednicama, Gestalt pristup u radu s djecom i adolescentima, etičke dileme, godišnja povratna informacija

IV godina: Supervizija, terapijski odnos, dijagnostika i različite kliničke teme – (9 radionica i intenziv)

Sadržaj: supervizija, dijagnostika, strukture ličnosti i poremećaji, otpori u terapijskom procesu, krizne intervencije, trauma i tugovanje, ljubav, seksualnost i rod, ljutnja i agresija, godišnja povratna informacija

Program se odvija u zatvorenoj selekcioniranoj grupi, a termini se dogovaraju sa svim članovima grupe.

Osim radionica, polaznici uče u malim sustručnjačkim grupama koje se održavaju dva puta mjesečno u trajanju od 2,5 sata tijekom cjelokupne edukacije (ukupno 200 sati), prorađujući i pripremajući teorijske teme, te uvježbavajući vještine i razrađujući osobna iskustva i procese članova.

Edukacija predviđa i individualnu terapiju u trajanju od najmanje 100 sati individualne gestalt terapije i 50 sati individualne supervizije, te vlastiti terapijski ili savjetodavni rad s klijentima od 3. godine nadalje.

Po uključivanju u edukaciju Gestalt centar Homa, d.o.o. potpisuje ugovor sa svakim polaznikom o međusobnim obavezama. Polaznici dobivaju indeks i financijski se obavezuju za sudjelovanje u prvoj godini edukacije, a organizatori se obavezuju realizirati opisani program. Svake edukacijske godine ugovor se može obnoviti ili raskinuti. Edukacija završava završnim radom. Po završetku edukacije polaznici dobivaju diplomu, a kako je kurikulum izrađen po kriterijima Europske asocijacije za Gestalt terapiju (EAGT) ona ga verificira kao valjanu edukaciju za dobivanje europske psihoterapijske licence.

Cijena programa za grupu od 15 članova je kunski ekvivalent 39 eura + PDV po danu edukacije, odnosno u prosjeku 124 eura po radionici + PDV (intenziv traje 7 dana i košta dvostruko) što uključuje putne troškove stranih terapeuta do Zagreba, članarinu EAGT-u, indekse, materijalne troškove, troškove radnog prostora, boravka trenera i honorar voditeljima. Organizatori pridržavaju mogućnost korekcije cijena u slučaju značajnije promjene cijena avionskih karata i tečaja eura.

Kontakt:

Gestalt centar Homa d.o.o

Kamenjak 1, 10 000 Zagreb

OIB:39561711309

Tel. i Fax.: +385 1 468 32 78

e-mail: info@gestaltcentarhoma.hr

web: www.gestaltcentrahoma.hr

Leave a commentPratite nas na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Kontakt

 • Društvo gestalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske (DGIPH)

  Bosanska 6
  10 000 Zagreb

O DGIPH

Društvo Gestalt i Integrativnih Psihoterapeuta Hrvatske je osnovano 1997. i okuplja sve stručnjake koji su završili poslijediplomsku edukaciju iz gestalt i integrativne psihoterapije kao punopravne članove, te one koji imaju barem 100 sati edukacije iz ovog psihoterapijskog pravca kao pridružene članove.

Copyright © 2019. Sva prava pridržana. Web by: Gaja Gati